Obchodní podmínky

Obchodní podmínky podnikatele Mgr. Michaela Novotná, se sídlem Thámova 402/4, 186 00, Praha 8 - Karlín, IČ: 63065151, zapsaného v živnostenském rejstříku od 14.08.1995, živnostenské oprávnění vydal Městský úřad Praha 8, podnikatel není plátce DPH, (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.ceskeprsteny.cz a www.ceske-prsteny.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) ustanovují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti a práva mezi smluvními stranami vznikající v rámci nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávající provozuje na internetových stránkách ceskeprsteny.cz a ceske-prsteny.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní e-shopu“).

2. Obchodní podmínky dále ustanovují povinnosti a práva mezi smluvními stranami při využívání webových stránek prodávajícího umístěné na internetových stránkách ceskeprsteny.cz a ceske-prsteny.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3. Spotřebitel nebo podnikatel je kupujícím. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rozsah svého podnikání nebo mimo rozsah samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je rozuměna osoba uvedená v ust. § 420 a 421 občanského zákoníku.

4. Ustanovení obchodních podmínek je nepostradatelnou součástí kupní smlouvy.

5. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odlišná od obchodních podmínek. Odlišná ujednání v kupní smlouvě jsou upřednostněna před zněním obchodních podmínek.

6. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze sjednat v českém jazyce.

7. Obsah obchodních podmínek je možné prodávajícím v přiměřeném rozsahu změnit či doplnit. Tím nejsou zasažena povinnosti a práva vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud prodávající změní obchodní podmínky, oznámí tuto změnu kupujícímu zveřejněním na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti s tím, že kupující, pokud se na něj, resp. na jím uzavřenou kupní smlouvu změna obchodních podmínek vztahuje, má oprávnění v uvedené lhůtě, tj. před nabytím účinnosti změny, změny obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Pokud kupující písemně nesdělí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že návrh změny obchodních podmínek přijal. To samé platí, pokud je kupujícím vysloven souhlas s obchodními podmínkami sjednáním objednávky dle odst. 3.4. obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Pokud kupující provede registraci na webových stránkách, je možno kupujícím přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující uskutečňovat objednávání zboží. Pokud to webové stránky e-shopu umožňují, může kupující uskutečňovat objednávku zboží také bez registrace.

2. Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout o sobě vyžádané údaje správné, úplné a pravdivé (i když svou podstatou můžou být kupujícího osobními údaji) a to pro účely registrace na webových stránkách, užívání webových stránek a také za účelem objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy. Pokud nastanou změny zadaných údajů, je kupující povinen to ihned po jejich změně dát na vědomí prodávajícímu. Prodávající nemá odpovědnost za jakoukoliv škodu která by vznikla kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle tohoto odst. 2.2 obchodních podmínek.

3. Přístup oprávněný k uživatelskému účtu je možný jen po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webové stránce. Povinností kupujícího je zachovat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Prodávající nemá odpovědnost, pokud nastane jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu nebo nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.

4. Kupující nemá oprávnění poskytovat využívání uživatelského účtu jiné osobě.

5. Uživatelský účet může být zrušen prodávajícím, a to zvláště v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nepoužívá nebo v případě, kdy jsou kupujícím porušeny jeho povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující je tímto srozuměn, že uživatelský účet nemusí mít celodenní dostupnost, a to převážně z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové stránky e-shopu obsahují seznam zboží prodávajícího nabízeného k prodeji včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabízený prodej zboží a ceny tohoto zboží jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách e-shopu. To se netýká možnosti prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Všechny nabídky prodeje zboží zobrazovány na webových stránkách e-shopu nejsou závazné a povinností prodávajícího není s kupujícím uzavřít kupní smlouvu týkající se nabízeného zboží.

2. Webové stránky e-shopu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3. Pro uskutečnění objednávky zboží kupující vyplní objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu, především údaje o
- kupujícím požadované prodávajícím,
- objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webových stránek e-shopu),
- způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží zvolené kupujícím. Objednávka bude obsahovat informace o celkové částce kupovaného zboží a nákladech spojených na jeho dodání.

4. Objednávka je kupujícím odeslána prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Pokud kupující odešle objednávku, potvrzuje tím, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném ve chvíli odeslání objednávky.

5. Kupující tímto stvrzuje, že informace v objednávce jsou správné, pravdivé a úplné.

6. Prodávající jakmile obdrží objednávku, sdělí a potvrdí elektronickou poštou, že přijal tuto objednávku a to na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

7. Prodávající má oprávnění dle charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) vyžádat si od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

8. Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli doručení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícímu, tj. pokud prodávající akceptuje objednávku kupujícího. Prodávající zasílá potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Zároveň prodávající zasílá kupujícímu s potvrzením přijetí objednávky i kopii obchodních podmínek.

9. Dle svého uvážení si prodávající vyhrazuje právo neuzavírat s kupujícím žádný druh kupní smlouvy.

10. Kupující tímto dává souhlas, že využívá komunikační prostředky na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Pokud kupujícímu vzniknou náklady při využití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.), hradí si kupující tyto náklady sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Všechny ceny zboží jsou smluvní. Na webových stránkách e-shopu jsou vždy uvedeny ceny aktuální a platné a pro prodávajícího jsou zavazující, vyjímaje zjevných chyb. Ceny jsou finální, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popř. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, pouze se to nevztahuje na náklady na dodání zboží. NEJSME PLÁTCI DPH.

2. Náklady na dodání zboží jsou tyto:
- poštovné a balné dohromady 0,- Kč,
- dobírka 0,- Kč.
Zhora uvedené poštovné a balné obsahuje zaslání jednoho kusu balíku. Pokud bude potřeba zásilku rozdělit do více balíků z důvodů objemu nebo aby bylo zboží ochráněno před poškozením, náklady na poštovné a balné jsou násobeny počtem balíků, do kterých bude zásilka rozdělena. Prodávající bude kupujícího o této skutečnosti rozdělení zásilky předem informovat. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo určité časové rozmezí.

3. Celkovou částku za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je možno kupujícím prodávajícímu zaplatit těmito způsoby:
- Dobírkou, na adresu uvedené kupujícím v objednávce,
- bankovním převodem na účet prodávajícího č. 115-3460070257/0100 vedený v Komerční bance, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4. Povinností prodávající je také společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Pokud není uváděno ve smlouvě jinak, je myšleno dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5. V případě, že je uvedena zákazníkem platba v hotovosti nebo dobírkou, je kupní cena splatná při přijetí zboží. Jestliže je zvolena zákazníkem bezhotovostní platba, má kupní cena splatnost do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6. U bezhotovostní platby je závazkem kupujícího uhrazení kupní ceny splněno tím, že daná částka bude připsána na bankovní účet prodávajícího.

7. Prodávající má kdykoli oprávnění požadovat úhradu celé kupní ceny ještě než odešle zboží kupujícímu.

8. Případné slevy z ceny zboží není možné mezi sebou kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem

1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo dodání několika částí, je tato lhůta počítána ode dne přijetí poslední dodávky zboží.

2. Jestliže se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, musí být odstoupení od smlouvy písemně oznámeno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

3. Odstoupení od kupní smlouvy může být zasláno kupujícím na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu e-shopu prodávajícího info@ceskeprsteny.cz

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může být kupujícím použit formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek (viz. Příloha).
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, je jeho povinností poslat nebo předat prodávajícímu bez odkládání, nejdéle do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího zakoupil . Kupující musí zboží vrátit prodávajícímu (ne na dobírku) neopotřebené a nepoškozené,je-li to možné v původním obalu. Náklady na vrácení zboží jsou hrazeny kupujícím, a to také v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu poštou; odhad maximálních nákladů v tomto případě je okolo 1.000,- Kč. Kupující nese odpovědnost vůči prodávajícímu, pokud se sníží hodnota zboží, která vznikla následkem vynakládání s tímto zbožím jinak, než je potřebné se zbožím nakládat a to s ohledem na jeho vlastnosti a povahu. Prodávající má nárok na uhrazení této škody vzniklé nevhodným zacházením a má oprávnění tuto částku započíst proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je jeho povinností náležitě se postarat o zboží až do chvíle, kdy zboží vrátí prodávajícímu a to včetně vhodného způsobu vrácení, tak, aby kupující vrátil zboží prodávajícímu v řádném a neporušeném stavu.

5. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, je povinností prodávajícího vrátit kupujícímu bez odkladu, nejdéle do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vynaložené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího dle smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající má oprávnění přijaté peněžní prostředky kupujícímu vrátit jiným způsobem pouze tehdy, jestliže dal k tomu kupující souhlas a pokud mu tím nevzniknou jiné další náklady. Zvolí-li kupující odlišný způsob dodaní než-li je nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, uhradí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží odpovídající výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží.

6. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není povinností prodávajícího, vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Kupující nemá oprávnění odstoupit od smlouvy o poskytování služeb,

a/ pokud tyto služby byly splněny a jestliže uplyne doba pro odstoupení od smlouvy a kupující před uplynutím této lhůty výslovně souhlasil s těmito službami a prodávající ještě před uzavřením kupní smlouvy seznámil kupujícího s podmínkami, že po uplynutí této doby nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

b/ pokud je cena zboží nebo služby závislá na pohybu finančního trhu nehledě na vůli podnikatele a tento pohyb může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c/ o dodávce alkoholických nápojů, které můžou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena je závislá na pohybu finančního trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,

d/ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

e/ o dodání zboží, které se může rychlé zkazit, nebo zboží, které bylo po dodání bez možnosti vzetí zpět smícháno s jiným zbožím,

f/ o údržbě nebo opravě, kterou na žádost kupujícího provede podnikatel na místě, které si kupující určil; to však neplatí v případě, pokud jsou následně provedeny jiné než kupujícím vyžádané opravy nebo dodány jiné než vyžádané náhradní díly,

g/ o dodání zboží, které kupující vyndal z uzavřeného obalu a z důvodu hygienických není možné ho vrátit,

h/ o dodávce obrázkových nebo zvukových nahrávek nebo počítačového programu, pokud je kupujícím narušen jejich původní obal,

i/ o dodávce periodik, novin nebo časopisů,

j/ o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, jestliže podnikatel poskytuje tyto služby v určeném termínu, a to na základě uzavření veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách,

k/ o dodávce digitálního obsahu, jestliže není dodán na hmotném nosiči a je dodán  po předchozím výslovném souhlasu kupujícího ještě než uběhne lhůta, kdy kupující může podat odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy seznámil kupujícího, že v takovém případě nemá nárok odstoupit od smlouvy.

8. Než kupující převezme zboží, má prodávající oprávnění kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Za této situace vrátí prodávající kupujícímu bezhotovostně celou částku za zboží na účet kupujícího a to bez zbytečného odkládání.

9. Pokud je ke zboží darován kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě rozvazovací podmínky, která určuje, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva tak pozbývá účinnosti a tento dárek má kupující povinnost spolu se zbožím prodávajícímu vrátit.

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím podnikatelem

Pokud je kupující podnikatelem, uplatňuje se pro odstoupení od kupní smlouvy příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

6. PŘEPRAVA, DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Jakým způsobem bude zboží doručeno je určeno prodávajícím, není-li stanoveno v kupní smlouvě jinak. Pokud je kupujícímu smluven způsob dopravy na základě jeho požadavku, nese tím riziko, že mohou vzniknout případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Na základě objednávky je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na určené místo, povinností kupujícího je převzít zboží při dodání.

3. Pokud je ze strany kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jinak než bylo uvedeno v objednávce, je povinností kupujícího zaplatit náklady na opakované doručování zboží, resp. náklady vynaložené na jiný způsob doručení.

4. Kupujícího povinností je při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda je neporušený obal zásilky a jestliže jakékoli závady objeví, musí to bez odkladu oznámit přepravci. Kupující má právo odmítnout převzít zásilku, která má viditelné známky poškození či nesprávného zacházení. Podpisem při převzetí zásilky, kde nebude uvedeno, že byly zjištěny závady, dává kupující souhlas, že zásilka byla převzata neporušená, bez jasných známek poškození nebo nevhodného zacházení a v případě další pozdější reklamace tykající se porušení obalu zásilky na to nebude bráno zřetel.

5. Jestliže není u jednotlivého zboží na webových stránkách eshopu uvedeno jinak, prodávající je zavázán odeslat zboží kupujícímu v těchto termínech:

a/ při platbě dobírkou:
- zboží skladem do 30 pracovních dnů od přijetí objednávky,
- ostatní zboží do 30 dnů od přijetí objednávky,

b/ při platbě bankovním převodem:
- zboží skladem do 30 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny,
- ostatní zboží do 30 dnů od zaplacení kupní ceny.

6. Odběrná místo:
Praha - PRIMOSSA
(odběr zboží, zasílání výměn, vrácení a reklamace)
Areál Tesla, budova U3
Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9
Po - Pá: 9.00 - 17.00 hod.
Tel.: 777 588 666

Přeprava zboží

Zboží je doručováno řádně zabalené zprostředkované přepravní společnosti Česká pošta a.s., která zaručuje, že doručí zásilku následující pracovní den ode dne podání. Je nutné, aby bylo uvedeno telefonní číslo a emailové adresa příjemce zásilky. Přepravní společnost kontaktuje příjemce zásilky o doručování zásilky SMS zprávou nebo emailem jeden pracovní den před doručením. Termín doručení je možné změnit odpovědí na tuto SMS zprávu nebo email. Je také možnost změnit adresu doručení a to na internetových stránkách přepravní společnosti. V den doručení rozesílá přepravní společnost příjemci zásilky SMS zprávu nebo email, kde upřesňuje tříhodinové časové rozmezí doručení zásilky. Pokud není dodržen čas doručení, je příjemce zásilky o situaci kontaktován kurýrem. O doručení, které neproběhlo úspěšně, je příjemce zásilky informován emailem. Jestliže nedojde k úspěšnému doručení dvakrát, zákaznický servis přepravní společnosti kontaktuje příjemce zásilky, aby byl domluven jiný termín doručení. Dobírka může být hrazena v hotovosti nebo platební kartou u kurýra. Prodávající nedoporučuje oddalovat termín převzetí zásilky. Zásilku by měl zákazník přijmout v prvním doručovacím termínu oznámeném přepravní společností, tzn. následující pracovní den, kdy byla zásilka podána prodávajícím k přepravě.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

1. Povinnosti a práva smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající má odpovědnost vůči kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající je hlavně odpovědný vůči kupujícímu, že v době, kdy bylo zboží kupujícím převzato,

a/ má zboží vlastnosti, které byly stranami sjednány, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které byly prodávajícím nebo výrobcem uvedeny nebo které byly kupujícím očekávány dle povahy zboží a na základě jimi prováděné propagace,

b/ se zboží hodí k účelu, který je prodávajícím uveden pro jeho použití nebo ke kterému je tento druh zboží obvykle používán,

c/ zboží jakostně i provedením odpovídá vzorku nebo předloze dle smlouvy, jestliže byla jakost nebo provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy,

d/ zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e/ zboží splňuje požadavky právních předpisů.

f/ Jestliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že již při převzetí bylo zboží vadné.

g/ Kupující má právo uplatnit právo z vady, která se může objevit u spotřebního zboží během 24 měsíců od převzetí zboží.

3. Odst. 7.4. obchodních podmínek se neuplatňuje

a/ u zboží, které je prodáváno s nižší cenou z důvodu vady, díky které byla nižší cena sjednána,

b/ zboží, které je opotřebeno jeho obvyklým užíváním,

c/ u zboží, které bylo již používané, má vadu a to odpovídá míře jeho používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, nebo

d/ je-li to znatelné z povahy zboží.

4. Pokud zboží nevykazuje vlastnosti uvedené v odst. 7.2. obchodních podmínek, má kupující oprávnění požadovat bezplatné odstranění vady nebo adekvátní slevu z kupní ceny. Není-li to druhu vady nepřiměřené (zejména pokud vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu), kupující má nárok na dodání nového zboží bez vad nebo nové součásti bez vad, jedná-li se o vadu pouze této součásti. Není-li možné zboží opravit nebo vyměnit, má kupující oprávnění odstoupit od kupní smlouvy a má nárok na vrácení kupní ceny. Nárokovat výměnu věci nebo odstoupit od kupní smlouvy má kupující právo i v situaci, objeví-li se na zboží opakovaně vada, která lze odstranit   nebo má-li zboží větší množství vad.

5. Pokud má zboží vadu, za kterou je prodávající odpovědný, a jde-li se o zboží, které je nabízeno za nižší cenu nebo se jedná o zboží použité, nemá kupující právo na výměnu věci, ale má právo na adekvátní slevu.

6. Pokud je u jednotlivého zboží ve webových stránkách e-shopu uvedena doba, po kterou lze zboží používat  ( na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě), prodávající se zavazuje kupujícímu, že zboží bude možné použit pro obvyklý účel nebo že bude mít obvyklé vlastnosti po tuto uvedenou dobu. Jinak v ostatních případech činí záruční doba 24 měsíců.

7. U šperků má prodávající odpovědnost za vady, a to i záruční odpovědnost, která je podmíněna dodržením všech podmínek pro uchovávání šperků. Reklamace bude uznána u šperků, které i  přes dodržování zacházení a peče  vykazují známky poškození.  V případě reklamace šperků je kupující povinen šperk  vyfotografovat a zaslat  prodávajícímu se kterým  se dohodne na dalším postupu.

8. Kupujícího povinností je dodržovat následující zásady údržby a zacházení se šperky. Doporučujeme dodržovat tyto zásady péče o šperky:
- chránit šperky před přímými chemickými vlivy, třeba kosmetickými přípravky, parfémy, barvení vlasů, termálními lázněmi, před chemikáliemi, apod.
- šperky chránit před mechanickým poškozením a nárazy!
- používat šperky k účelům, ke kterým jsou určeny a nenosit je při pracovních činnostech, při koupání, sportovních činnostech, zahradních a zemních pracích, praní, mytí nádobí, uklízení s chemickými prostředky, atd.
- čistit a opravovat šperky pouze vždy u odborníků, při vlastním čištění používat jen výlučně k tomu doporučené prostředky.

9. Práva z vadného plnění, včetně práv ze záruční odpovědnosti prodávajícího, kupujícímu nenáleží, jestliže vada byla způsobena samotným kupujícím (např. oddalováním převzetí zásilky, nedodržováním správného nakládání a užívání šperků po doručení zásilky, nedodržením zásad péče o šperky- odst. 6.6. a 6.7. a 7.10. obchodních podmínek).

10. Práva z vadného plnění, včetně práv ze záruční odpovědnosti prodávajícího, je možné kupujícím uplatnit na adrese výdejního místa prodávajícího HLOUBĚTÍN nebo na emailové adrese prodávajícího info@ceskeprsteny.cz

8. PUNC

Veškeré naše šperky jsou dle zákona označeny puncem a puncovní značkou výrobce. Puncem šperky označuje nezávislý kontrolní orgán Puncovní úřad. Punc je tedy zárukou kvality materiálů šperků a chrání především zákazníka před nakoupením nekvalitního zboží. Veškeré naše šperky jsou vždy řádně opuncovány, na kvalitě a serioznosti si velice zakládáme. Na následujícím obrazku vidíte "České puncovní značky", které používá v současnosti český Puncovní úřad,

puncovni-znacky

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabyde vlastnictví zboží, jestliže zaplatí celou kupní cenu zboží.

2. Kupující souhlasí, že programové vybavení a další části tvořící webové stránky e-shopu, a to i s fotografiemi nabízeného zboží, jsou chráněné autorským právem. Kupující je zavázán, že nevynaloží žádnou činnost, kterou by neoprávněně zasahoval nebo užíval on nebo někdo jiný  programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky e-shopu.

3. Kupující nemá právo při užívání webových stránek e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mohou mít negativní důsledek na provozování webových stránek e-shopu. Webové stránky e-shopu lze používat jen v rozsahu, který není na škodu vůči právům ostatních zákazníků a prodávajícího a který nenarušuje soulad s jeho určením.

4. Kupující je informován, že prodávající nemá odpovědnost za chyby vzniklé vlivem zasahování třetích osob do webové stránky nebo pokud je užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

5. Prodávající není zavázán ke kupujícímu žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

6. Prodávající vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů na elektronické adrese info@ceskeprsteny.cz  Prodávající zašle informaci, že byla stížnost vyřízena, na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost obrátit se stížností na tyto orgány: Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího- fyzická osoba, je zajišťována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů jako je: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

3. Kupující dává souhlas, že osobní údaje jsou zpracovány prodávajícím, a to z důvodu realizování práv a povinností z kupní smlouvy, za účelem vedení uživatelského účtu a aby mohly být zasílány informace a obchodní sdělení kupujícímu.

4. Kupující je informován, že má povinnost své osobní údaje - při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webových stránek e-shopu - uvést správně a pravdivě a má povinnost neodkládat informování prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Na zpracovávání osobních údajů kupujícího může být prodávajícím pověřena třetí osoba, tj. jako zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Výjimkou jsou osoby zajišťující dopravu.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem nebo v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7. Kupující stvrzuje, že poskytl osobní údaje přesné a pravdivé a že bere na vědomí, že poskytl osobní údaje dobrovolně. Kupující stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů a tento souhlas může písemně odvolat oznámením, které zašle na adresu prodávajícího.

8. Jestliže si kupující myslí, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5. obchodních podmínek) zpracovává jeho osobní údaje, které se zdají, že jsou rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní data zadána nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požadovat vysvětlení od prodávajícího nebo zpracovatele,
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele od odstranění tohoto vzniklého stavu. Může zajistit blokování, provést opravy, doplnění nebo zničení osobních údajů. Pokud je žádost kupujícího dle předchozí věty zhodnocena, že je oprávněná, prodávající nebo zpracovatel zajistí okamžité odstranění závadného stavu. Pokud prodávající nebo zpracovatel žádosti nevyhoví, má kupující oprávnění obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo kupujícího kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů přímo na tomto nezávisí.

9. Zažádá-li si kupující o informace, jak byly jeho osobní údaje zpracovány, prodávající je povinen tuto informaci sdělit. Prodávající je oprávněný za poskytnutí informace podle předchozí věty nárokovat si adekvátní úhradu, která nepřesahuje nezbytné náklady na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující dává souhlas, že mu budou zasílány informace týkající se zboží, služeb nebo firmy prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a také souhlasí, že mu budou zasílány prodávajícím obchodní sdělení na emailovou adresu kupujícího.

2. Kupující také souhlasí, že budou ukládány tzv. cookies do jeho počítače. Pokud je možné nákup na webové stránce uskutečnit a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by byly ukládány tzv. cookies na počítač kupujícího, může být kupujícím souhlas podle předešlé věty kdykoliv odvolán.

12. DORUČOVÁNÍ

1. Není-li domluveno jinak, všechna písemná komunikace týkající se kupní smlouvy musí být doručena kupujícímu písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně. To je zajištěno provozovatelem poštovních služeb (podle volby odesílatele). Kupujícímu je komunikace zasílána na adresu elektronické pošty, kterou kupující zadal v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

2. Zpráva je doručena:
- ve chvíli, kdy je zpráva přijata na server příchozí pošty a to u doručování elektronickou poštou, anonymita zpráv, které jsou  zaslány elektronickou poštou je možné zajistit certifikátem,
- u doručování osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve chvíli kdy adresát převezme zásilku,
- v případě nepřevzetí zásilky, kdy je zásilka doručována osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, odmítne-li adresát (nebo osoba oprávněná, která má tuto zásilku převzít) zásilku převzít,
- v situaci, kdy je doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a uplyne lhůta 10 dnů od uložení zásilky a vyzvání adresáta k vyzvednutí uložené zásilky, je-li zásilka uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát  s uložením nebyl srozuměn.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jestliže právní vztah týkající se užití webové stránky nebo právní vztah, který je založen kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany mají ujednáno, že vztah bude řízen českým právem. Tím nebudou zasažena práva spotřebitele, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

2. Pokud není některé ustanovení obchodních podmínek platné nebo účinné, nebo se takovým stane, tak neplatné ustanovení je zastoupeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Jestliže je jedno ustanovení neplatné nebo neúčinné, netýká se to platnosti ostatních ustanovení obchodních podmínek. U změn a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek  je nutná písemná forma.

3. Prodávající  archivuje v elektronické podobě kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek a to  není veřejně přístupné.

4. Příloha obchodních podmínek obsahuje vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

5. Kontaktní údaje prodávajícího:
- adresa pro doručování: Mgr. Michaela Novotná, Thámova 402/4, 186 00 Praha 8
- adresa elektronické pošty: info@ceskeprsteny.cz
- telefon: +420  602  206  546
- číslo účtu: 115-3460070257/0100
 
V Praze dne 1.9.2016
Tyto obchodní podmínky platí a jsou účinné od 1.9.2016

×